این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: تصاویر روز همایش 14و15 دیماه 95